Bestyrelsens beretning for 2022

Kære medlemmer af E/F Hørsholm Park,

Endnu et år er gået i vores ejerforening, og det er tid til at gøre status.

På den ordinære generalforsamling i 2022 blev der valgt en ny bestyrelse, som tog over, hvor den tidligere bestyrelse slap. Den nye bestyrelse fik konstitueret sig selv og sat sig ind i de aktuelle opgaver. Der har i bestyrelsen været et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb, som også har udmøntet sig i konkrete resultater. Bestyrelsen har afholdt i alt 13 møder  siden sit valg på den ordinære generalforsamling sidste år.

Økonomi kort

Det forgange år var rent økonomisk et fornuftigt år for ejerforeningen, idet årets resultat lander på et underskud på ca. kr. 1.200.000, hvilket skal holdes op imod et budgetteret underskud på kr. 1.900.000.

Underskuddet kan tilskrives affaldsprojektet, der i første omgang er betalt over kassebeholdningen. Til den ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet at vi over de næste 3 år skal tilbagebetale dette via en isoleret stigning på ca. kr. 220 / 132 pr. måned. Denne stigning er en del af budgettet for 2023 og repræsenterer derved hovedårsagen til det højere fællesbidrag for 2023.

Årsrapporten og årets resultat vil nærmere blive gennemgået på den kommende ordinære generalforsamling.

Affaldsprojektet

Det forgange år har som bekendt hovedsageligt stået i affaldsprojektets tegn. Der blev i bestyrelsen foretaget et grundigt forarbejde, herunder indsamlet oplysninger og informationer om forskellige løsninger. Der skulle drøftes og vurderes alt fra type af containere, placering, antal af affaldsstationer, anlægsøkonomi, driftsøkonomi, finansiering mv., og bestyrelsen har brugt adskillige timer på projektet.

Resultatet af disse undersøgelser og vurderinger, herunder de mulige løsninger, blev beskrevet og præsenteret på en ekstraordinære generalforsamling i efteråret. På baggrund heraf fik ejerforeningsmedlemmerne på generalforsamlingen mulighed for at vælge den løsning, som medlemmerne fandt mest hensigtsmæssig. Bestyrelsen er efterfølgende gået videre med den af generalforsamlingen valgte løsning, som nu stort set er helt i mål med to nye affaldsstationer og en ny containergård til glæde og gavn for ejerforeningens medlemmer.

I den forbindelse er affaldsskaktene i opgangene ligeledes blive sløjfet, og der er igangsat arbejdet med at gøre de gamle affaldsrum klar til depotrum, som ejerforeningens medlemmer kan leje til opbevaring.

Ladestandere til el-biler

Derudover har bestyrelsen arbejdet med at undersøge mulighederne for at etablere nogle ladestandere på ejerforeningens matrikel.

Dette forhold har været drøftet indgående i bestyrelsen, og det er bestyrelsens konklusion, at fremtiden utvivlsomt er el-biler, og at der vil være flere og flere ”tilflyttere”, som kommer fra villaer med ladestandere og elbiler, og som vil have et problem ved at flytte til Hørsholm Park, hvis der ikke er ladestandere i bebyggelsen. Det er i alle medlemmers interesse, at EF Hørsholm Park forbliver en attraktiv bebyggelse/ejerforening, som vedvarende kan tiltrække nye beboere/medlemmer. Ligeledes vil et tilbud om at kunne oplade sin elbil have en positiv effekt på ejendommens værdi som helhed.

Derfor besluttede bestyrelsen i løbet af året at gå videre med dette, og bestyrelsen er i skrivende stund i gang med at undersøge nærmere, hvorledes der på bedste vis kan etableres ladestandere til ejendommens medlemmers fælles brug.

Som følge heraf er der også et selvstændigt punkt til drøftelse og vedtagelse på den kommende ordinære generalforsamling, hvor ejerforeningens medlemmer ligeledes skal tage stilling til, hvorvidt bestyrelsen skal gå videre med etablering af sådanne ladestandere. Bestyrelsens foreløbige undersøgelser og forslag til løsning vil således blive præsenteret på den ordinære generalforsamling, idet det dog skal bemærkes, at bestyrelsen forventer at fremlægge et forslag til en løsning, hvor omkostningerne til etableringen af ladestanderne betales over forbruget af el-bilejerne over en 5-årig periode.

Nyt betalingssystem til vaskeriet

Desuden har bestyrelsen arbejdet med at undersøge mulighederne for et nyt betalingssystem til vaskeriet. Sagen er nemlig den, at Electrolux har meddelt, at de ikke fremover har mulighed for at levere reservedele og betalingskort til vores nuværende betalingssystem, da det er af lidt ældre dato og derfor er blevet udfaset fra deres sortiment. Det gav bestyrelsen anledning til undersøge, hvad der var af muligheder for et nyt betalinssystem til vaskeriet, herunder undersøge hvorvidt det var muligt at finde et bedre betalingssystem end det nuværende.

Indledningsvist stod ejerforeningen overfor en anlægsinvestering på ca. kr. 50.000 til udskiftning af betalingssystemet, men en af bestyrelsens opmærksomme og arbejdsomme medlemmer fik et godt tilbud ud af Electrolux, så omkostningerne forbundet med en opgradering af betalingssystemet i stedet bliver mere beskedne ca. kr. 15.000, hvilket beløb er medtaget på det budget, som er vedlagt indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Når man sådan skal have et nyt system, så er det bestyrelsens generelle holdning, at der helst også skal være nogle fordele herved. Det gælder også i dette tilfælde. Fremover vil betalingen for brug af vaskeriet således blive opkrævet automatisk sammen med fællesbidraget, som DEAS opkræver hver måned. På den måde får både de enkelte medlemmer og vores vicevært Jørgen frigivet noget tid, som ikke længere skal bruges til håndtering af betalinger til vaskerisystemet. Når det nye system er etableret, vi alle få udleveret en ny nøglebrik, som fremover skal benyttes ved brug af maskinerne i vaskeriet.

Da det er adskillige år siden, at prisen for brug af vaskemaskinerne er blevet reguleret, og da ejerforeningen således har givet et væsentligt tilskud til vaskeriet hvert år, så har bestyrelsen også set nærmere på en regulering af prisen for brug af maskinerne, så udgifterne i højere grad dækkes ind af indtægterne fra vaskeriet. Fra etablering af det nye betalingssystem kommer en vask i vaskeriet derfor til at koste kr. 17,50 i stedet for nuværende kr. 15, og i 2024 hæves prisen yderligere til kr. 20 for en vask. Det bemærkes, at med disse to reguleringer vil ejerforeningen fortsat give et væsentligt tilskud til vaskeriet.

Skægkræ

I løbet af året blev bestyrelsen gjort bekendt med, at der var en væsentlig forøget forekomst af skægkræ i ejendommen, herunder særligt i opgang 11. Da bestyrelsen ligeledes blev gjort bekendt med en stigning i omfanget i tilstødende opgange (opgang 10 og 12) havde bestyrelsen mistanke om, at der var igangsat en uhensigtsmæssig udvikling, som krævede en fælles indsats. Derfor fik bestyrelsen iværksat en behandling, som i første omgang omfattede blokken med opgangene 10-16, men efterfølgende ligeledes de øvrige blokke og opgange. Ejerforeningen har således anvendt lidt omkostninger til denne fælles indsats.

Faktum er dog, at ejerforeningen aldrig kommer forekomsten af skægkræ helt til livs. Der vil altid i ny og næ kunne konstateres skægkræ, da de bliver bragt ind i ejendommen fra papkasser, kufferter mv.

Det skal derfor også understreges, at skægkræ i de enkelte lejligheder er den enkelte beboers eget ansvar at bekæmpe og holde nede. Det kan i visse tilfælde også betyde, at beboere selv må kontakte og betale for afhjælpning via et skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Nyt rengøringsfirma

I løbet af året modtog bestyrelsen en opsigelse fra vores rengøringsfirma, som oplyste, at virksomhedens personale ønskede færre timer, hvorfor virksomheden havde besluttet at skære ned på rengøringsopgaver, hvilket så gik ud over os.

Derfor fik bestyrelsen med Jørgens (vores viceværts) kyndige bistand etableret kontakt til nogle forskellige nye leverandører, og efter indhentelse af forskellige tilbud på opgaven blev det lokale rengøringsfirma Nemt & Rent valgt som ny leverandør. Indtil videre er tilbagemelding fra Jørgen, at de gør det tilfredsstillende, hvilket er glædeligt.

Forsikringsaftale

I løbet af året har bestyrelsen også set nærmere på vores forsikringsforhold, herunder med henblik på optimering og besparelser. Aftalen med vores tidligere forsikringsmægler Willis var administreret og etableret af vores administrator DEAS. Desuden var vores aftale med Willis ikke blevet fornyet, da DEAS på generelt plan havde opsagt aftalen med henblik på udskiftning til anden forsikringsmægler (læs: DEAS havde besluttet at skifte samarbejdspartner).

Derfor fik bestyrelsen igangsat en undersøgelse af andre mulige mæglere, og indhentede tilbud fra forskellige mulige alternative forsikringsmæglere. I den forbindelse var det også med i overvejelserne, at det ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt at benytte den forsikringsmægler, som er betinget af vores valg af administrator.

Efter grundige undersøgelser og modne overvejelser faldt valget af ny forsikringsmægler på Ensure Forsikringsmægler, som nu fremover bistår ejerforeningen med vores forsikringer. Der er i den forbindelse blevet gennemført et udbud af vores forsikringer, hvilket har resulteret i lidt højere forsikringspræmie men med noget bedre dækninger. Stigningen i forsikringspræmien skal dog ses i lyset af, at vi havde udsigt til en yderligere stigning på op mod kr. 50.000, hvis ejerforeningen var fortsat med vores tidligere forsikringsmægler eller den mægler, som DEAS nu samarbejder med.

Ny hjemmeside

Desuden har bestyrelsen taget skridt til at få etableret en ny hjemmeside i løbet af året. Man kan tilgå den nye hjemmeside på den hidtidige adresse: https://www.horsholmpark.dk/.

Den gamle hjemmeside var etableret på en platform, som var vanskelig at ændre i, hvilket der således at rådet bod på med etablering af den nye, hvor der  lettere kan blive lagt nyt indhold op. .

Andre forhold

Foruden ovennævnte særskilt omtalte punkter har bestyrelsen arbejdet med og fokus på en række yderligere forhold:

  • Løbende overvågning af ejerforeningens økonomi og identifikation af optimeringsmuligheder
  • Evaluering af ejerforeningens løbende aftaler/kontrakter, herunder administrationsaftaler og faste leverandører,
  • Løbende dialog med viceværter
  • Udarbejdelse af nyhedsbreve
  • Skovpleje
  • Grønne områder og etablering af yderligere p-pladser
  • Håndtering af henvendelser fra eksterne parter, herunder leverandører, hjemmehjælpen
  • Indkøb af yderligere bænke til fællesarealer
  • Nyt nøglesystem
  • Garageudlejning

Kommende projekter

Der er tidligere blevet udarbejdet forskellige rapporter om ejendommens facader, herunder blandt andet fra Teknologisk Institut.

Disse rapporter konkluderer blandt andet, at der er behov for, at der foretages nogle yderligere undersøgelser af mulige løsninger på de udfordringer, som rapporterne identificerer omkring ejendommens altanbrystninger.

Derfor har bestyrelsen her i begyndelsen af 2023 afholdt et møde med Teknologisk Institut samt anmodet tre forskellige rådgivende ingeniører om at komme med tilbud på bistand i forhold til at få afklaret, hvilke tiltag der er nødvendige for at afhjælpe de identificerede udfordringer. Der er derfor på budgettet for 2023 afsat omkring kr. 300.000 til denne bistand. Bestyrelsen vil i samarbejde med teknisk rådgiver arbejde videre med flere forskellige løsninger, og der vil senere blive fremlagt et oplæg til generalforsamlingens godkendelse.

De bedste hilsner

Bestyrelsen for E/F Hørsholm Park

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.